Lov om dyrevelferd

06.07.2015 00:16

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=lov+om+dyrevelferd

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=lov+om+dyrevelferd